Disclaimer en algemene voorwaarden

Copyright

De website met internetadres http://www.happyweight.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en België. Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en figuren. De intellectuele (eigendoms)rechten aangaande deze website berusten bij UMS Media vof, hierna te noemen Happy Weight.
Happy Weight  behoudt al haar rechten voor.

Bezoekers mogen de site en de inhoud raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan.
Bezoekers mogen op door hen beheerde externe internetpagina's een hyperlink naar de website opnemen.
Ieder ander gebruik van de site of de inhoud, met inbegrip van het opslaan of reproduceren van (een deel van) de site of de inhoud in een andere internetpagina of het plaatsen van deeplinks tussen de site en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Happy Weight. Een verzoek om toestemming kunt u indienen via info@happyweight.nl

Bezoekers kunnen materiaal (zoals meningen of artikelen) inzenden voor publicatie op de site. Happy Weight behoudt het recht ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. Happy Weight behoudt zich tevens het recht voor materiaal te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst als beeldmateriaal.

Bezoekers dienen ervoor in te staan dat door het publiceren van door hen ingezonden materiaal op de site geen rechten van derden, zoals auteursrechten, worden geschonden, en niet anderszins onrechtmatig jegens derden wordt gehandeld. Bezoekers zijn zelf aansprakelijk voor een schending van rechten van derden en/of onrechtmatig handelen jegens derden.

Happy Weight heeft het recht door derden ingezonden materiaal vrij van rechten te gebruiken in uitgaven van Happy Weight en/of uitgaven van derden.

 

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud van deze site is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. Happy Weight aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid.
Happy Weight kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Happy Weight is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen.

Happy Weight is te allen tijde gerechtigd de site of de inhoud en de toegankelijkheid daarvan te wijzigen, te verwijderen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Happy Weight is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de bezoeker als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen. De genoemde maatregelen laten de uitstaande betalingsverplichtingen van de bezoeker onverlet. Vooruitbetaalde gelden behoeven niet te worden gerestitueerd.

Bepaalde links op deze site leiden naar hulpbronnen die door een derde partij worden onderhouden en over wie Happy Weight geen controle kan uitoefenen. Happy Weight aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie neergelegd in deze hulpbronnen. Controleer altijd de informatie over wettelijke aspecten en over privacybeleid op alle sites die u via een link bezoekt.

 

Nieuwsbrief

Happy Weight biedt bezoekers de mogelijkheid zich op te geven voor het ontvangen van een nieuwsbrief. Na aanmelding voor een nieuwsbrief kunnen ontvangers zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief, door te klikken op de link in de nieuwsbrief zelf. De nieuwsbrief wordt in beginsel eens in de maand verzonden.

 

Kosten

De kosten van de programma’s van Happy Weight en/of aangeboden producten en/of diensten worden via de website en/of via andere communicatie bekend gemaakt. Kosten zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Alle kosten hebben betrekking op levering aan Nederland en België. Voor leveringen aan overige landen gelden afwijkende kosten.

 

Betaling

De bezoeker betaalt de verschuldigde gelden voor de aangeboden producten en/of diensten via de door Happy Weight aangeboden mogelijkheden. De bezoeker is verplicht alle voor de betaling benodigde gegevens correct en volledig te verstrekken. Happy Weight geeft pas uitvoering aan de bestelling als de kosten zijn betaald.

Indien de bezoeker niet tijdig voor (volledige) betaling heeft zorggedragen, is Happy Weight gerechtigd de dienstverlening en/of het uitleveren van het bestelde product met onmiddellijke ingang te beëindigen en is de bezoeker zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de bezoeker wettelijke rente en administratiekosten verschuldigd.

Is de bezoeker in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van één of meer verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden, dan komen, onverminderd de gevolgen die de wet aan zulk verzuim of tekortkoming verbindt, alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. Deze kosten bedragen minimaal € 100,-. Indien aannemelijk is dat Happy Weight hogere kosten heeft moeten maken, dienen ook deze door de bezoeker te worden vergoed.

 

Slotbepaling

Happy Weight behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen door publicatie van de gewijzigde voorwaarden op de site. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Pesse, 1 juni 2014

Zie ook ons privacy- en cookiebeleid.

Delen